Contact

Voorwaarden Unigarant Vliegticketverzekering

  • pic 1

Voorwaarden Unigarant Vliegtickerverzekering

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities 
Artikel 2. Begin van de verzekering en bedenktijd 
Artikel 3. Omvang van de dekking 
Artikel 4. Premiebetaling 
Artikel 5. Uitsluitingen 
Artikel 6. Verplichtingen in geval van schade 
Artikel 7. Bijzondere bepalingen 
Artikel 8. Dekking terrorisme 
Artikel 9. Wat doen wij bij fraude? 
Artikel 10. Wat moet u doen als u een klacht over ons heeft? 
Artikel 11. Welk recht is van toepassing? 
Artikel 12. Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om? 

Artikel 1. Definities

1     Gebeurtenis

Uitval van (een) lijnvlucht(en) of chartervlucht door insolventie van een door verzekeraars geaccepteerde lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij.

2      Verzekeraar 

Unigarant N.V. als gevolmachtigde van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. te Hoogeveen.

3     Verzekerde

De op het boekingsformulier vermelde perso(o)n(en) van een in Nederland geboekte of gereserveerde lijnvlucht of chartervlucht bij een of meer lijnvluchtmaatschappijen of chartermaatschappijen.

4     Bewijs van verzekering

Het door het reisbureau opgemaakte boekingsformulier tezamen met het afgegeven verzekeringscertificaat.

5     Schriftelijk

Per post, fax of e-mail. Als wij u een bericht sturen doen wij dit naar het ons laatst bekende (e-mail)adres.

6     Fraude

Opzettelijk een andere partij benadelen door bijvoorbeeld:

1        niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;

2        onjuiste informatie te verstrekken of informatie te verzwijgen bij een verzekeringsaanvraag of een schadeclaim; 3ten onrechte schade of vergoedingen te claimen.

7     Lijnvlucht

Eén van een reeks van vluchten die worden ondernomen tussen twee dezelfde plaatsen en die tezamen een systematische dienst inhouden, die wordt onderhouden op een dergelijke wijze dat de voordelen daarvan beschikbaar zijn voor het algemene publiek, dat van tijd tot tijd daarvan wil profiteren.

8      Charter

Een vlucht in opdracht van één of meer reisorganisaties om een groep mensen samen te laten vliegen. Er wordt niet volgens een vaste dienstregeling gevlogen.

9     Lijnvluchtmaatschappij 

Een luchtvaartmaatschappij die lijnvluchten onderhoudt en door verzekeraar is geaccepteerd als uitvoerder van verzekerde lijnvluchten.

10   Chartermaatschappij 

Een luchtvaartmaatschappij die chartervluchten aanbiedt.

11   Reis

Reis die een chartervlucht of één of meer opeenvolgende lijnvluchten omvat waarvoor het verzekeringscertificaat uitgegeven is.

12 Dreiging van insolventie

1   Er is een verzoek ingediend bij de rechtbank voor het faillissement, surseance van betaling van de lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij, of

2   De lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij roept een vergadering van haar crediteuren bijeen, informeel of anderszins, met het doel een regeling te overwegen met die crediteuren ingevolge afdeling 6 en afdeling 10 van de Faillissementswet of enige wettelijke wijziging of herziening daarvan, of

3   Een curator of bewindvoerder(s) is/zijn benoemd over of ten aanzien van enig deel van de eigendommen, het bedrijf, zakelijke activiteiten of activa van de lijndienstmaatschappij of chartermaatschappij, of

4   De lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij stopt met het voldoen van haar schulden of kan haar schulden niet betalen in de zin van de Faillissementswet of enige wettelijke wijziging of herziening daarvan of staakt de uitvoering van haar bedrijf als gevolg van het onvermogen haar opeisbare schulden te betalen, of

5   De lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij een soortgelijke activiteit of actie onderneemt of ondergaat ten gevolge van schulden waar dan ook ter wereld en onder welke jurisdictie dan ook.

6   De lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij staakt enige dienst, waaronder tevens worden verstaan diensten die in de verzekerde som zijn begrepen als gevolg van a tot en met e hierboven.

13 Insolventie

De lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij is failliet verklaard door de rechtbank of er is (voorlopige) surseance verleend door de rechtbank zoals wordt gedefinieerd in de Faillissementswet of in wettelijke wijzigingen daarvan c.q. aanvullingen daarop dan wel een soortgelijke formele staat van insolventie, liquidatie, non-betaling, schuldsanering is ingetreden op grond van enige andere (buitenlandse) regeling.

Artikel 2. Begin van de verzekering en bedenktijd

1     Vanaf de ingangsdatum die op uw polisblad staat.

2     Nooit eerder dan het tijdstip waarop de verzekering is gesloten.

3     U kunt tot 14 dagen na ontvangst van het eerste polisblad aangeven dat u de verzekering toch niet wilt sluiten. De verzekering is in dat geval nooit van kracht geweest. Aan de beëindiging van de verzekering zijn geen kosten verbonden. U betaalt ook geen premie. De bedenktijd eindigt in ieder geval bij het ingaan van de verzekering.

Artikel 3. Omvang van de dekking

De verzekeraar vergoedt het financiële nadeel dat een verzekerde lijdt als gevolg van een gebeurtenis met inachtneming van de volgende voorwaarden:

4     Indien de reis van (een) verzekerde(n) niet is begonnen voorafgaand aan de insolventie zal de vergoeding gelijk zijn aan de som(men) die door de verzekerde(n) zijn betaald als aanbetaling, of de prijs van de lijnvlucht(en), tot een maximum van € 1.500,- per verzekerde per ticket.

5     Indien de reis van de verzekerde(n) is begonnen voorafgaand aan de insolventie, bedraagt de vergoeding maximaal € 1.500,- per verzekerde per ticket:

mits de reis niettemin volledig is afgelegd door de verzekerde(n), de som die gelijk is aan de prijs die is betaald voor de ticket(s) voor de lijnvluchten die een onderdeel vormen van de reis en die werden geannuleerd als direct gevolg van de insolventie, of

indien de reis is ingekort met onmiddellijk ingang van de insolventie, de kosten van de directe terugreis naar Nederland volgens een gelijkwaardige standaard als die oorspronkelijk was gereserveerd als onderdeel van de reis. Een dergelijke retourvlucht zal aanvangen op het punt van de inkorting van de reis die het direct gevolg is van de insolventie, of

waar de reis gedeeltelijk is voortgezet maar niet is voltooid na de insolventie het laagste van de bedragen die anders zouden moeten worden betaald krachtens a of b.

Artikel 4. Premiebetaling

Premie

1     Verzekerde dient de premie vooruit te betalen. Als verzekerde de premie niet heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de nota wordt er, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst geen enkele dekking verleend. Onder premie zijn begrepen de premie, kosten en assurantiebelasting die verzekerde verschuldigd is bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst.

2     Indien verzekeraar genoodzaakt is het verschuldigde langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te innen komen alle daarmee gepaard gaande kosten (bijkomende kosten) voor rekening van verzekerde.

3     Verzekerde blijft gehouden de premie en bijkomende kosten te voldoen.

4     De dekking wordt hersteld 1 dag na gehele ontvangst van hetgeen verzekerde aan verzekeraar verschuldigd is, mits verzekeraar deze betaling accepteert. Schaden die zich hebben voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen blijven van de dekking uitgesloten.

Artikel 5. Uitsluitingen

De verzekeraar zal niet aansprakelijk zijn voor een gebeurtenis die veroorzaakt is door of ontstaat als gevolg van:

1     a. M olest, zijnde: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en/of muiterij van leden van enige gewapende macht zoals nader omschreven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland is gedeponeerd op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

  1. Terrorisme, zijnde gewelddadige handelingen en/of gedragingen, buiten de in artikel 5.1.a genoemde vormen van molest, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/ of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
  2. K waadwillige besmetting zijnde het, buiten de in artikel 5.1a genoemde vormen van molest,- (doen) verspreiden van ziektekiemen

en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

  1. Atoomkernreacties, dan wel oorlog of daarmee overeenkomende toestand.

Waarbij een lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij rechtstreeks en onmiddellijk getroffen wordt door een van de onder 1a t/m 1d genoemde evenementen.

2     Enig verlies dat is geleden door de verzekerde(n) wanneer het certificaat van verzekering of ander bewijs van dekking werd opgemaakt na de datum van de eerste dreiging van insolventie van de lijnvluchtmaatschappij of chartermaatschappij.

3     Toestemming / opzet / roekeloosheid.

  1. a.    die met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/ of andere belanghebbende(n) is veroorzaakt of verergerd;
  2. b.    d ie is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/of verzekerde(n) en/of andere belanghebbende(n). Onder verzekerden worden in dit verband ook verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten, waarvan het belang is meeverzekerd, ongeacht of zij krachtens de polisvoorwaarden als verzekerde worden aangemerkt.

4     Fraude of door poging tot fraude.

5     Een chartervlucht als onderdeel van een pakketreis die valt onder garantie van SGR.

Artikel 6. Verplichtingen in geval van schade

U en de verzekerde(n) zijn verplicht:

1     ons zo spoedig mogelijk nadat u van de schade op de hoogte bent, in kennis te stellen van de schadegebeurtenis;

2     de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven, dan wel de aanwijzingen van de door ons aangestelde expert op te volgen;

3     ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden;

4     binnen een redelijke termijn alle gegevens aan ons te verstrekken en stukken zoals bijvoorbeeld aansprakelijkstellingen (ook per e-mail) en dagvaardingen aan ons door te zenden;

5     in het geval van vermissing of verlies, dan wel van inbraak, diefstal, beroving, vandalisme, relletjes of een ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;

6     zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze belangen kunnen schaden;

7     eerst met ons overleg te plegen voordat u de beschadigde goederen laat repareren of restanten vernietigt 8   en/of daarvan afstand doet;

9              de schade gebeurtenis en de omvang van de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken 10de volgende documenten inzenden:

a   de annuleringskostennota;

boekingsbewijs respectievelijk reserveringsnota

Elk recht op schadevergoeding vervalt bij niet nakoming van deze verplichtingen met de opzet om ons te misleiden.

Niet nakomen verplichtingen

indien u en/of verzekerden zich niet houd(t)(en) aan de door ons opgelegde verplichtingen en daardoor onze belangen scha(a)d(t)(en), kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze verzekering.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen

1. Andere verzekering

Van de verzekering is uitgesloten schade waarvoor, indien deze verzekering niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere verzekering of voorziening. In dat geval wordt alleen die schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat..

2. Subrogatie

In het geval van een vordering krachtens deze polis zal de verzekeraar gerechtigd zijn over te nemen en/of te voeren in naam van de polishouder of de verzekerde(n), maar voor eigen kosten en ten eigen voordele, enige procedures of gerechtelijke acties, voordat of nadat een uitbetaling heeft plaatsgevonden krachtens dezes, en de polishouder of verzekerde(n) zal/zullen de verzekeraar alle redelijke assistentie verlenen hierbij.

Artikel 8. Dekking terrorisme

Wij vergoeden schade op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).

Daarin staat dat wij de schadevergoeding kunnen beperken, bijvoorbeeld bij terrorisme of kwaadwillige besmetting. U vindt de volledige tekst van dit protocol op www.terrorismeverzekerd.nl.

Artikel 9. Wat doen wij bij fraude?

Een verzekering sluiten we met elkaar op basis van vertrouwen. Helaas wordt dit vertrouwen soms beschaamd en daar kunnen wij en andere verzekerden de dupe van worden. Wij doen er daarom zoveel mogelijk aan om fraude te ontdekken en te onderzoeken. Als er fraude in het spel is, dan kunnen wij:

1     een schade niet vergoeden;

2     een uitgekeerde schade terug laten betalen; 3           extra gemaakte kosten in rekening brengen;

4     verzekeringen opzeggen;

5     aangifte doen bij de politie en de fraude melden aan de Stichting Centraal Informatie Systeem. (Stichting CIS). Hiermee waarschuwen wij andere verzekeraars voor fraudeurs.

Artikel 10. Wat moet u doen als u een klacht over ons heeft?

Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een beslissing die een medewerker namens ons heeft genomen? En komt u er met onze medewerker niet uit? Stuur dan uw klacht naar:

Unigarant N.V.

Afdeling Klachtenmanagement

Postbus 50000

7900 RP Hoogeveen

Of via het algemene contactformulier op www.anwb.nl.

Lossen wij uw klacht niet naar wens op, dan kunt u deze voorleggen aan de bevoegde rechter of bij:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Tel.: 070 - 333 8 999  www.kifid.nl

Artikel 11. Welk recht is van toepassing?

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?

Als u contact met ons legt of een verzekering afsluit, registreren wij uw gegevens. Natuurlijk worden deze met de grootst mogelijke zorg behandeld. De privacywetgeving is hierop van toepassing.

Persoonsgegevens

Deze gebruiken wij voor:

1     het beantwoorden van uw vragen; 

2     het uitvoeren van de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst(en).

Ze kunnen ook gebruikt worden:

1     voor fraudepreventie;

2     voor statistische analyses;

3     om u te informeren over voor u relevante ontwikkelingen;  4    om u interessante aanbiedingen te doen.

Als u een verzekering afsluit, vragen we u ook:

1     of u ooit een verzekering is geweigerd of opgezegd; 

2     of u een strafrechtelijk verleden heeft, in de afgelopen 8 jaar.

Uw gegevens en uw rechten

U kunt altijd nagaan of alle gegevens die wij van u hebben nog steeds juist zijn en zonodig wijzigingen doorgeven. Deze wijzigingen verwerken wij uiterlijk binnen 4 weken. Wij hopen u natuurlijk veel sneller van dienst te kunnen zijn.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens. Meldt dit dan schriftelijk bij: Unigarant N.V.

Afdeling Klantcontact

Postbus 50000

7900 RP Hoogeveen

Of via algemene contactformulier op www.anwb.nl.

 

Relevante organisaties www.stichtingcis.nl

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal


Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS

www.cbpweb.nl

De Wet bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Het klantenbestand is voor persoonsgegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag onder de nummers m1065468 en m1063752. Het openbare register staat op bovengenoemde site.

www.verzekeraars.nl

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code staat op bovengenoemde site van het Verbond van Verzekeraars.

The Travel Club gebruikt cookies op haar website. Meer weten? - Sluit deze melding